Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VET Föreningen är en ideell organisation och partipolitiskt och religiöst obunden. A) Frågan om mötet blivit behörigen utlyst. B) Val av mötesordförande, sekreterare, två justerare och rösträknare. C) Fastställande av dagordning. D) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. E) Föredragning av revisorns berättelse. F) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. G) Val av styrelseordförande och … Fortsätt läsa Stadgar