Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VET

Föreningen är en ideell organisation och partipolitiskt och religiöst obunden.

 • FÖRENINGENS MÅL
  Föreningens syfte är att medverka till medlemmarnas glädje, hälsa och gemenskap.
 • VERKSAMHET
  Föreningen skall arrangera träffar, föredrag, seminarier, kulturbesök m.m. Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas aktiva engagemang och ansvar för att genomföra aktiviteter inom olika intresseområden. Viktig utgångspunkt är att medlemmarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara.
 •  MEDLEMSKAP
  Medlemskap erhåller tidigare anställda vid myndigheter och stiftelser inom energi, teknik, näringslivs och regional utveckling som numera är pensionerade i någon form och som betalat sin medlemsavgift.
 • ÅRSMÖTE
  Årsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:

A) Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.

B) Val av mötesordförande, sekreterare, två justerare och rösträknare.

C) Fastställande av dagordning.

D) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.

E) Föredragning av revisorns berättelse.

F) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

G) Val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar.

H) Val av revisor och ersättare.

I) Val av valberedning.

J) Behandling av motioner och förslag från styrelsen.

K) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

L) Eventuellt övriga ärenden.

M) Avslutning av årsmötet.

 • STYRELSE
  Styrelsen består av ordförande och 4-6 ledamöter. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga styrelseledamöter två år. Styrelsen utser inom sig kassör och andra erforderliga funktionärer.
 • FÖRVALTNING
  Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är detsamma som kalenderår. Revisorn skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet.
 • MOTIONER
  Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
 • STADGEÄNDRING
  För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande möten av vilka ett skall vara årsmötet.
 • UPPLÖSNING
  Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som gäller för stadgeändring. Eventuell behållning i föreningen tillfaller stödjande myndigheters kultur- och konstföreningar.

Stadgarna antogs slutligt vid extra medlemsmöte den 23 april 2018.

stadgar 2018 (som pdf att ladda ned).